Lisaks traditsioonilistele kooli üritustele pakume 2010-2011 aastal õpilastele lõbusat, sisukat, aktiivset ja turvalist tegevust vahetundides ja pikapäevarühmas. SAS projekti raames üritame sisustada nende vaba aega sportliku liikumise, tantsimise, lauamängude mängimise jms…
Ühistegevuste kaudu soovime suurendada õpilaste algatusvõimet, lähendada erinevas vanuses õpilasi, tugevdada „Minu kooli“ ja „MEIE“ tunnet.
Alustasime mängujuhtide ettevalmistamisega. Mängu juhtideks on gümnaasiumiklasside ja põhikooli vanemate klasside õpilased.

Interreg IVA projekt "Aktiivne ja turvaline koolipäev" tegevuskava 2010/2011 (I poolaasta)

Aeg
Tegevused
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviijad
Oodatud tulemused
30.
aug.
2010
Projekti rühma esimene
koosolek
töörühm
Saima Paks
Järgmise tööetapi tegevuste
planeerimine
(sept.-dets.2011/2011)
15.
sept.
Koolide töörühmade juhtide
seminar
Rahvusraamatukogus.
rühmajuht
Sirje
ja
Georg
Aher
Informatsiooni ja uute mõtete saamine.
Uurimusrühma tutvustus.Juhised
küsitluse läbiviimiseks.Spordivahendite
tutvustus.
sept.
Aktiivse ja turvalise tegevuse ala loomine vahetundides mängimiseks
( suure maja esimese korruse B korpus,
väikese maja teise korruse kb nr 60)
Mängude tutvustamine klassidele.
Vahetunnimängude korraldamine.
Lõbusad vahetunnid algklassidele.


Iga kuu viimasel nädalal "Stiilipäev" algkoolis.
4.a,4.b - 5, 6 kl
õpilased


1. -4.kl
õpilased


1.-4.kl
õpilased


1.-4.kl
õpilased
töörühm,
kõik selle korruse
õpetajad.
Vanemate klasside
õpilased.


kõik õpetajad


Anna Sele,
Saima Paks
Soovijad õpilased osalevad vahetundides ja pärast tunde aktiivselt mängudes, kasutades selleks
olemasolevaid vahendeid
(vahetunnikorv)


Suureneb kaasatus ja õpilaste osalemissoov.Ühiselt tegutsedes saavutatakse lõbus meeleolu.Areneb laste loovus.


Päevale lisaks minikonkursid saalis.
28.
sept.
"Aktiivne ja turvaline koolipäev"
suures majas.
"Kanna helkurit!" Helkurite eskiiside konkurss (mäng+võistlus)
5. -9. kl
õpilased
Svetlana
Logussova
Selle ürituse tulemuseks on soov
tagada 100% helkurite kandmine õpilaste hulgas.
sept.-okt.


4.okt.
Koolilehe ja stendi kaudu koolipere
teavitamine projekt "Aktiivne ja turvaline koolipäev"
käigust.
Õpilaste ankeetküsitlus
"Miks mulle meeldib/ei meeldi vahetunnid?"
kogu koolipere


5.,6.,8.,9.kl
õpilased
Margarita
Vint,
Saima Paks


Saima Paks,
klassijuhatajad
Lugejad saavad täieliku
ülevaate sellest, mida tehakse projekti raames koolis
laste heaolu tõstmiseks.


Saame teada õpilaste mõtteid,nende ettepanekuid vahetundide kohta.
2.nov.
Kooli projektirühma
koosolek
Kollegide küsitlus(ettepanekuid järmiseks tellimuseks)
töörühm

Kõik õpetajad
Saima Paks
Kooliõpetajate küsitlus.

Saame teada kolleegide arvamusi,ettepanekuid
järgmise tellimuse tegemiseks.
nov.
"Eriti viisaka käitumise nädal"
(suures majas)


Sportmängude ja minivõistluste korraldamine suurtel vahetundidel
(suures ja väikeses majas)


Alustame mängujuhtide
ettevalmistusega.
Kolmapäeviti pärast kolmandat
tundi -vahetunnimängud ja
võistlused koridorides ja võimlas.
kogu koolipere
5.-11.kl


5.,6.,7.,8.,9.,kl
õpilastele


9.,10.,11. kl
õpilased


4. -5.kl
õpilased
Svetlana
Logussova,
Olga
Mokhireva,
Svetlana
Butuzova, Niina Neudahhina,
kehelise kasvatuse õpetajad.


huvijuht
Svetlana Logussova

mängujuhid
vanematest klassidest
9. -11.kl
Instseneeritud klassijuhatajatunnid ( mängulises vormis tutvustatakse viisaka käitumise norme, korrektset riietumisstiili jms. Kaasa teevad 9. kl õpilased)


Sisustada õpilaste vaba aega huvitava tegevusega.


Ettevalmistatud vanemate klasside õpilased
korraldavad vahetundides mitmekesiseid tegevusi nooremate
klasside õpilastele.

( tegevus toimub huvijuhi juhendamisel)
09.-10
nov.
Koolide projektijuhtide sõit Soome.
projektijuht
Saima Paks
Kohtumine soome kolleegidega.
Tutvumine projekti tegevustega koolides.
Kogemuste vahetamine.
6.-10.
dets.
Mängude ja mänguasjade nädal
mõlemas majas.
Lemmikmänguasjade
näitus.
1. -12. kl
õpilased
Svetlana
Logussova,
Saima Paks,
Anna Sele,
klassijuhatajad
Vahetundides osaletakse ühismängudes;
suuremad õpetavad väiksemaid;
Ühine tegutsemine.
Kõikide heaolu saavutamine.
sept.-
dets.-mai
Lõbus, aktiivne ja turvaline vahekas!
(väikeses majas, graafiku alusel,pidevalt)
Huvitavad tegevused PPR- is
1.-4. kl
õpilased
Anna Sela,
Saima Paks,
klassijuhatajad

PPR
kasvatajad
Õpilased on vahetundides ja PPR -is hõivatud huvitava tegevusega.
(mängud võimlas ja õues, filmide ja multifilmide vaatamine,
joonistamine, meisterdamine, sportmängud,lauamängud)

Interreg IVA projekt "Aktiivne ja turvaline koolipäev" tegevuskava 2010/2011 ( II poolaasta)Aeg
Tegevused
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviijad
Oodatud tulemused
10.jaan.
Projekti rühma koosolek
töörühm
Saima Paks
Teise poolaasta tegevuste planeerimine.
jaan.- mai
SAS projekti raames kooli miniprojekti "Mängime koos!" edendamine.
(igal kolmapäeval, algusega kell 10.45, plaani alusel)
Aktiivsed vahetunnid A korpuse 4. korrusel.
4.A, 4.B, 5.a, 5.b kl õpilased


kõik soovijad
mängujuhid
9., 10., 11.kl õpilased


korrapidaja õpetaja
Nooremate klasside õpilased osalevad meelsasti
mängudes aulas, võimlas,koridoris...Mänge viivad läbi vanemate klasside õpilased, kes saavad vastavat koolitust huvijuhilt.
Õpilased kasutavad soovi korral seal olevat spordivarustust ja tunnevad end mõnusalt.
17.-21 jaan.
Spordinädal
3.-4.kl õpilased
kehalise kasvatuse õpetajad
Lõbusad spordivõistlused.
Aktiivne ja turvaline tegevus vahetunnis.
18.-20
jaan.
"Stop-kaader!" Fotokonkurss-mitmepäevamäng.
5.-12.kl õpilased
huvijuht Svetlana Logussova
Mängu käigus areneb õpilaste aktiivsus, kiirus,taibukus, leidlikkus
(meeskonnatöö)
26.jaan
Stiilipäev (sinine)
1.-4.kl õpilased
klassijuhatajad
Suureneb koostegutsemiserõõm.
Õpilased omandavad stiilitunnetust.
31.jaan-04.veebr
Tervisenädal.
1.-12.kl õpilased
Irina Motšalova,
Olga Mokhireva
Tervislike eluviiside edendamine.
14.
veebr.
Sõbrapäeva tähistamine.
Stiilipäev (punane, roosa)
1.-12 kl
õpilased
huvijuht, õpilasomavalitsus, klassijuhatajad
Vahetunni tegevuse mitmekasistamine. Senisest veel sõbralikuma õhkkonna loomine koolis.
16.
veebr.
Vastlapäeva
tähistamine (väikeses majas)
Omavalmistatud vurride keerutamise võistlused.
1.-4. kl
õpilased
algklasside klassijuhatajad
Selgitada välja kõige tublim vurri valmistamise ja keerutamise
meister.
märts
Масленица (suures majas)(vastlalaat,küpsetised, esinemised jms)
5.-12.kl
5.-12.kl õpilased ja klassijuhatajad

27.aprill
Playback show
2.-4.kl
õpilased
algklasside klassijuhatajad
Esinemisjulgus, jäljendamisoskus ja ühine rõõm.
aprill
Tenniseturniir.
keskastme ja gümnaasiumi õpilased
kehalise kasvatuse õpetajad

mai
Asfaldijoonistuste võistlused
1.-4.kl
õpilased


13.mai


mai -juuni
Tublimate mängujuhtide välja selgitamine ja premeerimine.


Projekti rühma koosolek.
2010 -2011 tegevuse kokkuvõtete tegemine.
9.- 11.k õpilased- mängujuhid
Töörühm,
õppealajuhataja
9. -11.kl mängujuhid näitavad võistluse käigus, mida nad on õppinud, kuidas oskavad tekkinud keerulises olukorras lapsi mängima kaasata. Selgitatakse välja võitja.