​Interreg IVA programmi projekt „Aktiivne ja turvaline koolipäev“
tegevuskava Tallinna Läänemere Gümnaasiumis 2009/ 2010 õppeaastal


Aeg
Tegevused
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviijad
Oodatud tulemused
nov.
2009
Motivatsioonikirja kirjutamine Haridusametile.

V.Novikov
Positiivne tagasiside,liitumine projektiga.
dets.
2009
Projekti esmane tutvustus.Vabatahtlike kolleegide kaasamine.
huvitatud õpetajad:A.Sele,I.Motsalova,
S.Logussova,O.Mokhireva,
S.Paks,A.Paikre,
I.Zolotorevskaja
Sirje Aher,
V.Novikov
Ülevaade projektist,
koostööpartneritest,
eeldatavastest tegevustest.
dets.
2009
Projekti meeskonna loomine ja esmaste tegevuste planeerimine.
õpetajad
V.Novikov
On loodud kuueliikmeline meeskond,määratletud põhiprobleemid ja esialgne tegevus.Rühmajuht on Saima Paks.
16.dets.
2009
Osalemine Kesk-Läänemere
piirkonna Interreg IVA programmi projekt"Aktiivne ja turvaline koolipäev" seminaril.
töörühm
Sirje
ja
Georg
Aher
Koostöö projekti partneritega,temaatilised rühmatööd.
jaan.
2010
Ajurünnak "Milline peab olema aktiivne ja turvaline koolipäev?"
Ettepanekud.
õpetajad,
õpilased.
Töörühm
Ettepanekute arvestamine,kooli
esialgse tegevuskava koostamine.
25.-29.
jaan.
2010
Tervisenädal koolis
"Suitsetama? Ei! Mul paremadki teha!" "Terve olla on moodne!"
4.-12.kl. õpilased ja õpetajad
I.Motsalova
Tervislike eluviiside propageerimine
konkursside,presentatsioonide,stendide,
võistluste,tervisetundide jms kaudu.
jaan.
2010
Täiendatud ohutustehnika eeskirjade tundmine,
esmaabi andmise õigus.
Koolitus.
Õpetajad
V.Novikov
Õpetajad on koolituse läbinud ning
oskavad tegutseda vastavalt olukorrale.
veeb.
2010
Interneti turvalisusega seotud teemade käsitlemine.
1.-12.õpilased
informaatika
õpetajad
Õpilaste teavitamine.
Rühmatööd.
veeb.
2010
Miniprojekti "Muudame koos kooli turvaliseks" kirjutamine.
9.kl.õpilased
S.Logussova,
O.Mokhireva
Projekt esitatakse THA konkursile.
veeb.
2010
Joonistuste konkurss
"Minu turvaline kool"
1.-8.kl.õpilased
S.Ovtsarova
Näitus koolis.
veeb.
2010
Sõbrapäeva tähistamine
koolis.
1.-12.kl.õpilased ja õpetajad
õpilasomavalitsus
Komplimentidega kirjade saatmine sõpradele (ka õpetajatele!),
sisustatud vahetunnid aulas.
16.veeb.
2010
Vastlapäeva tähistamine.
Külas Lasnamäe Üldgümnaasiumi õpilased.
1.-3.kl.õpilased
T.Pavlenko
Vastlasõit.Lõbusad võistlused.
"Tsutselo" põletamine.Tee joomine ja vastlakuklite söömine.Viktoriin.
Ühine lõbutsemine.
17.veeb.
2010
Koolide töörühmade juhtide seminar.
rühmajuht
Sirje ja Georg
Aher
Vahearuanne,kogemuste vahetamine,
lauamängude presentatsioon.
19.veeb.
2010

Mini Playback show
1.-4. kl. õpilased
Anna Sele
Anda lastele esinemise ja eneseväljendamise võimalus.
3.-5.
märts
2010
Skautpataljoni koolitus
"Kuidas ekstreemolukordadest välja tulla?"
9.-12.kl.õpilased
S.Logussova
Omandatud kogemuste jagamine
õpilastele klassijuhataja tundides
(seda teevad skaudid)
6.märts
2010
Vajalike ostude nimekirja esitamise tähtaeg.
rühmajuht

Nimekiri koostatud ja õigeaegselt edastatud.
(esitame tellimuse juunis)
12.märts
2010
Miniprojekti "Muudame koos kooli turvaliseks"
realiseerimine.
9.kl.õpilased
S.Logussova,
O.Mokhireva
Õpilased teevad aktiivselt koostööd
õpetajatega turvalise keskkonna tagamiseks koolis.
19.märts
2010
Spordipäev koolis.
1.-12.kl.õpilased ja õpetajad
kehalise kasvatuse õpetajad
Aktiivne spordipäev kogu kooliperele.
Üheskoos sportides saame rõõmsamaks,
tervemaks,peenemaks!
19.märts
2010

Ruumiliste piltide võistlus keelekümblusklassidele
"Kevadeootus linnas"

1.-4. keelekümblusklassid
Liina Norit
Erinevas vanuses õpilased teevad omavahel koostööd, oskavad märgata kevadet ja oskavad kujundada linnaruumi kasutades erinevaid materjale.
märts
2010
Pae Gümnaasiumi
külastamine.
töörühm
S.Paks
Kogemuste ja ideede vahetamine.
aprill
2010
Mängutoa kujundamine
"väikeses majas".
Spordinurga kujundamine "suure maja" esimesele korrusele.
1.-3.kl õpilased
töörühm
Valmib ruum, kus lastel on võimalik vahetundidel ja pärast tunde tegeleda mängimisega, individuaalse tegevusega,maandada pingeid,osaleda rollimängudes jms.
aprill
2010
Õpilaste,õpetajate ja
lastevanemate anketeerimine "Kas oled õpikeskkonnaga rahul?"
õpilased,
õpetajad,
lastevanemad
töörühm
I.Zolotorevskaja
Saadakse tagasiside,mida kasutatakse
järgmise tööetapi planeerimisel.
aprill
2010
Kooli territooriumi
korrastamine,tsoneerimine
õue mängualadeks.
5.-8.kl õpilased
​töörühm
S.Logussova
Kooli territoorium on puhas ja tsoneeritud vastavalt laste vajadustele.
26.aprill
2010
Koolide töörühmade juhtide seminar.
rühmajuht
S.Paks
Vahearuanne tehtud tööst.
mai
2010
Õppehäire koolis.
Evakueerimine kooliruumidest.
1.-12.kl.õpilased ja õpetajad,töötajad
V.Novikov
Koolipere oskab viivitamatult ja korrapäraselt koolimajast lahkuda.
juuni
2010
Lastekaitsepäev.
Klassiekskursioonide ja
-matkade korraldamine.
1.-11.kl. õpilased ja klassijuhatajad
direktor,
õppealajuhatajad,
klassijuhatajad
Klassid koos oma klassijuhatajatega
külastavad linna muuseume,näitusi,loomaaeda...,lähevad matkama.
juuni
2010
Vajalike ostude nimekirja esitamise tähtaeg.
töörühm
S.Paks
Nimekiri koostatud ja õigeaegselt edastatud
juuni
2010
Töörühma koosolek,
projekti I etapi tegevuse analüüs
ja II etapi tegevuse planeerimine.
töörühm
S.Paks
Saame ülevaate tehtust,
planeerime järgmist etappi.